Hàm SUMIF trong Excel sử dụng ví dụ minh họa

Hàm SUMIF trong Excel được dùng nhiều trong công việc và học tập. Hàm này giúp bạn thực hiện tính tổng thỏa mãn một điều kiện nhất định. Bạn biết hàm SUMIF là gì nhưng chưa biết cách áp dụng. Đừng lo, Azgad sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel với nhiều ví dụ minh họa.

Hàm SUMIF trong Excel là gì?

Hàm SUMIF là hàm tính tổng thỏa mãn một điều kiện nhất định. Sử dụng cho việc tính tổng dựa vào số liệu, ngày và văn bản khớp với điều kiện đã cho. Hàm SUMIF trong Excel hỗ trợ các phép tính Logic như >, <, <>, =, kí hiệu (*, ?) để đối sánh và trả về kết quả là tổng các giá trị đã được cung cấp. 

Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel với 7 ví dụ

Công thức của hàm SUMIF 

=SUMIF (Range; Criteria; Sum_Range

Ý nghĩa các tham số:

 • Range: Là phạm vi của các ô bạn muốn đánh giá theo tiêu chí Criteria. Các ô phải là số, tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Những giá trị nào trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Phạm vi có thể chứa ngày ở định dạng Excel tiêu chuẩn.
 • Criteria: Là điều kiện tính tổng có thể là số, chữ hay biểu thức.
 • Sum_range: Là vùng dữ liệu cần tính tổng. Bạn nhớ nhấn F4 hoặc Fn+F4 để cố định vùng cần tính tổng.

Sử dụng hàm SUMIF với điều kiện lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng các điều kiện cho trước

Để hiểu chi tiết về hàm SUMIF trong Excel, Azgad sử dụng ví dụ sau đây:

Ví dụ 1: Cho bảng thống kê số lượng bán hàng như sau:

hàm sumif trong excel

Ví dụ hàm SUMIF trong Excel

Yêu cầu: Hãy sử dụng hàm SUMIF trong Excel để tính tổng thành tiền của những sản phẩm có đơn giá trên 20.000 đồng.

Lời giải: Chúng ta xác định những tham số sau: 

 • Range (F2:F10): Chọn vùng dữ liệu chứa đơn giá.
 • Criteria (“>20000”): Điều kiện trong đề bài. Lưu ý: Bạn nhớ để dấu ngoặc kép hai bên điều kiện.
 • Sum_Range (G2:G10): Vùng dữ liệu chứa giá trị cần tính tổng.

Nhập công thức sau vào địa chỉ ô cần tính: 

=SUMIF(F2:F10;“>20000”;G2:G10

hàm sumif trong excel

Ví dụ hàm SUMIF trong Excel 

Nhấn ENTER hàm SUMIF trả về kết quả:

hàm sumif trong excel

Kết quả hàm SUMIF trong Excel 

Hàm Excel SUMIF sử dụng toán tử với tham chiếu ô

Ví dụ 2: Sử dụng bảng thống kê số lượng trên, hãy dùng hàm SUMIF trong Excel tính tổng thành tiền những hàng hóa loại 3.

Lời giải: 

 • Range (C2:C10): Vùng địa chỉ ô chứa đơn giá của hàng hóa.
 • Criteria (“=”&C11): Điều kiện của đề bài cần tìm ở ô tham chiếu bạn vừa lập.
 • Sum_Range (G2:G10): Vùng dữ liệu chứa giá trị cần tính tổng.

Lưu ý: Khi nhập điều kiện phải sử dụng dấu nháy kép (“”) để bắt đầu một chuỗi văn bản và sử dụng ký tự (&) để nối chuỗi. 

Nhập công thức sau vào ô địa chỉ, và nhấn ENTER hàm SUMIF cho kết quả:

=SUMIF(C2:C10;”=”&C11;G2:G10)

hàm sumif trong excel

Hình hàm SUMIF trong Excel 

Lưu ý: Khi sử dụng toán tử với tham chiếu ô ta có thể lược bỏ dấu bằng “=” thì ta được công thức dưới đây:

=SUMIF(C2:C10;C11;G2:G10)

Ví dụ 3: Sử dụng bảng thống kê số lượng ban đầu, hãy dùng hàm SUMIF trong Excel tính tổng thành tiền của những hàng hóa không phải loại 3.

Xác định các tham số:

 • Range (C2:C10): Vùng địa chỉ ô chứa loại của hàng hóa.
 • Criteria (“<>”&C11): Nhập điều kiện của đề bài.
 • Sum_Range (G2:G10): Vùng địa chỉ ô chứa giá trị cần tính tổng.

Lưu ý: Trường hợp này sử dụng tiêu chí “<>” có ý nghĩa tính tổng các giá trị trong phạm vi Range chứa bất kỳ giá trị khác điều kiện đã cho trước.

Nhập công thức vào địa chỉ ô cần tính:

=SUMIF (C2:C10;”<>”&C11;G2:G10)

Nhấn ENTER hàm SUMIF trong Excel trả về kết quả:

hàm sumif trong excel

Hình hàm SUMIF trong Excel 

Sử dụng hàm SUMIF với điều kiện dạng chữ

Ví dụ 4: Sử dụng bảng thống kê số lượng ban đầu, hãy sử dụng hàm SUMIF trong Excel để thực hiện tính tổng thành tiền những hàng hóa thuộc ngành hàng rau củ quả. 

Các tham số: 

 • Range (D2:D10): Vùng địa chỉ ô chứa ngành hàng. 
 • Criteria (“Rau củ quả”): Điều kiện mà bài toán yêu cầu.
 • Sum_Range (G2:G10): Vùng địa chỉ ô chứa các giá trị thành tiền cần tính tổng.

Hãy nhập công thức sau vào ô cần tính, sau đó nhấn phím ENTER để hàm SUMIF trong Excel xuất kết quả:

=SUMIF (D2:D10; “Rau củ quả”; G2:G10)

hàm sumif trong excel

Hàm SUMIF trong Excel 

Ngoài ra, để tính tổng thành tiền của các hàng hóa khác trừ “Rau củ quả” ta thay đổi điều kiện Criteria thành: (“<>Rau củ quả”).

Sử dụng hàm SUMIF điều kiện là các ký tự đại diện trong Excel

Bạn sử dụng những kí tự đại diện trong Excel để giải quyết trường hợp mà đề bài yêu cầu điều kiện ở dạng text và tổng hợp bằng cách đổi sánh một phần.

Các ký tự đại diện của hàm SUMIF trong Excel là:

 • Dấu hỏi chấm (?): Là đại diện cho một ký tự duy nhất tại một vị trí cụ thể trong điều kiện.
 • Dấu hoa thị (*): Là đại diện cho những kí tự bất kỳ. 

Ví dụ 5: Chúng ta vẫn sử dụng bản số liệu ban đầu, hãy sử dụng hàm SUMIF trong Excel để tính tổng thành tiền của những hàng hóa có đơn vị tính là kg. 

Xác định các thuộc tính của đề bài:

 • Range (B2:B10): Vùng tham chiếu địa chỉ ô chứa đơn vị của hàng hóa.
 • Criteria (“*kg?”): Điều kiện đề bài yêu cầu.
 • Sum_Range (G2:G10): Vùng chứa giá trị thành tiền cần tính tổng.

Thực hiện nhập công thức và sau đó nhấn ENTER để hàm SUMIF trong Excel cho kết quả như hình:

=SUMIF(B2:B10;”*kg?”;G2:G10)

hàm sumif trong excel

Hàm SUMIF trong Excel với ký tự đại diện

Sử dụng hàm SUMIF khi điều kiện là ngày tháng

Ví dụ 6: Dựa vào dữ liệu thống kê hàng hóa trong tháng 3, hãy dùng hàm SUMIF trong Excel tính tổng số lượng hàng hóa nhập vào trước ngày 20/3/2022.

hàm sumif trong excel

Hàm SUMIF trong Excel với điều kiện là ngày tháng

Thực hiện nhập công thức sau: SUMIF(E2:E10;”<“&E11;F2:F10)

hàm sumif trong excel

Hàm SUMIF trong Excel với điều kiện là ngày tháng

Hàm SUMIF tính tổng thành tiền các ô tương ứng với giá trị trống

Khi tính tổng thành tiền của các ô giá trị trống thì tham số điều kiện chúng ta sử dụng “=” hoặc “” để làm tiêu chí. Còn tính tổng thành tiền ngoại trừ các giá trị trống thì sử dụng “<>” làm tiêu chí.

Ví dụ 7: Cho bản số liệu dưới đây, hãy sử dụng hàm SUMIF tính tổng thành tiền của những sản phẩm thiếu tên.

hàm sumif trong excel

Ví dụ hàm SUMIF trong Excel với giá trị trống

Thực hiện nhập công thức sau: =SUMIF(B2:B10;””;H2:H10). Nhấn phím ENTER để hàm SUMIF trong Excel cho kết quả:

hàm sumif trong excel

Hình hàm SUMIF trong Excel với giá trị trống

Lưu ý về hàm SUMIF trong Excel

Khi sử dụng hàm SUMIF trong Excel đôi khi biết cách làm nhưng lại bị xảy ra lỗi. Để không phải gặp phải tình trạng này bạn phải lưu ý những điều sau đây:

Range và Sum_Range phải là tham chiếu địa chỉ ô  

Các tham số Range và Sum_range phải là tham chiếu địa chỉ ô như A1:A9. Nó không được là mảng, ví dụ như {4,5,6} thì hàm SUMIF trong Excel sẽ báo lỗi.

Lỗi Range và Sum_range không cùng kích thước

Hàm SUMIF trong Excel của các phiên bản Excel 2010 và Excel 2016 nếu tham số Range và Sum_Range không cùng kích thước sẽ không hợp lệ. Còn hàm SUMIF trong Excel của những phiên bản Microsoft hiện đại không nhất thiết phải bằng nhau.

So sánh hàm SUMIF và SUMIFS trong Excel

Hàm SUMIF trong Excel có một khuyết điểm là chỉ thỏa mãn một điều kiện. Khi bạn cần tính tổng của các giá trị với nhiều điều kiện bạn nên sử dụng hàm SUMIFS.

Hàm Excel SUMIFS là gì?

Hàm SUMIFS trong Excel là hàm tính tổng với nhiều điều kiện.

Cấu trúc của hàm SUMIFS:

=SUMIFS (Sum_range; criteria_range1; criteria1; [criter_range2; criteria2]; [criter_range3; criter_range3]; …)

Ý nghĩa các tham số là:

 • Sum_range: Là vùng dữ liệu mà bạn cần tính tổng.
 • Criteria_range1: Là vùng dữ liệu được kiểm tra bằng cách sử dụng điều kiện đầu tiên.
 • Criteria1: Là điều kiện có thể dạng số, biểu thức logic, tham chiếu ô,.. hoặc có thể là một hàm khác trong Excel. 
 • Criteria_range2, criteria2: Là các điều kiện bổ sung. Có tối đa 127 cặp criteria_range, criteria trong hàm SUMIFS. Các Criteria_range3, criteria2 cũng mang ý nghĩa tương tự.

Những điểm khác nhau giữa hàm SUMIF và SUMIFS 

Điểm giống nhau hai hàm này là đều là tính tổng có điều kiện. Còn những điểm khác nhau của SUMIF VÀ SUMIFS là:

Trong hàm SUMIFS thì Sum_range là đối số thứ 3 là đối số bắt buộc. Còn hàm SUMIF là đối số thứ nhất là đối số tùy chọn. 

Hàm SUMIF là hàm có một điều kiện còn hàm SUMIFS là hàm nhiều điều kiện.

Như vậy, Azgad đã hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF trong Excel. Mong những kiến thức bổ ích này có thể giúp ích cho bạn trong công việc cũng như học tập. Chúc bạn áp dụng công thức thành công. 

>>> Xem thêm:
Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm nhân trong Excel
Hướng dẫn chi tiết hàm COUNTIF trong Excel ví dụ minh họa

Tác giả: Nguyễn Thị Thương

Bài viết mới

0969313020

0969313020