bỏ định dạng Data Validation

0969313020

0969313020