đánh số trang trong excel theo thứ tự

0969313020

0969313020