hàm countif kết hợp hàm and

0969313020

0969313020